Bize Ulaşın... Mevzuat... Faaliyetlerimiz... Fındık ve Çeşitleri... Hakkımızda... Anasayfa'ya Dön…
Kimler Yararlanabilir ? Hizmet Verdiğimiz Bölgeler Tarım Danışmanlık Hizmetimiz

2017/2018 İŞ YILI OLAĞAN GENEL KURULA DAVET

                                              

                                                              GENEL KURULA DAVET

            Kooperatifimizin 2017/2018 iş yılı olağan genel kurulu 13/11/2018 Salı  günü saat 10.oo’da Bulancak Mah. Cemal Gürsel Cad. NO:19 - Bulancak  adresinde bulunan Hizmet Binasında aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantının bir hafta sonra             20/11/2018 Salı  günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Genel kurulumuza, 31.07.2018 tarihi itibariyle müteselsil kefillikten doğanlar dahil vadesi ge+len borçlarını (genel kurul tarihinden 20 (yirmi) gün öncesine kadar) tamamen ödemiş ve 2017 yılı ürünü rekolte beyanı ve fındık teslimatları dikkate alınarak T.S.K. Anasözleşmesinin 23. maddesine göre katılma hakkına sahip ortakların iştiraki ile yapılmasına,

Genel kurulumuza katılmaya hak kazanan ortaklarımız nüfus cüzdanı ve ortak karneleri ile birlikte şahsen müracaat ederek giriş kartlarını almalarını ve ortaklar (Hazurun) cetvelini imzalayarak toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

S.S. 32 SAYILI BULANCAK

FINDIK TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ

YÖNETİM KURULU                                                         

                          KOOPERATİFİMİZİN 2017/2018 İŞ YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1-Yoklama ve Açılış,

2-Toplantıyı yönetmek ve genel kurul tutanaklarını imzalamak üzere bir başkan ve iki kâtip üye seçilmesi,

3-Atatürk ve Şehitler için bir dakikalık saygı duruşu, müteakiben İstiklal Marşımızın okunması,

4- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 2018/1 sayılı Genelge talimatı doğrultusunda, kooperatifimizce denetlenmeyen 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 ve 2017/2018 iş yıllarına ait Birliğimizce belirlenen uzman kişiler tarafından hazırlanan İnceleme Raporları, Yönetim Kurulu raporları ve finansal tabloların okunması,

5- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 2018/1 sayılı Genelge talimatı doğrultusunda, kooperatifimizce denetlenmeyen 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 ve 2017/2018 iş yıllarına ait Birliğimizce belirlenen uzman kişilerden tarafından hazırlanan İnceleme Raporlarının, Bilanço, Envanter ve Gelir-Gider Farkı hesaplarının her yıl için ayrı ayrı  incelenmesi, onaylanması veya reddi,

6- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 2018/1 sayılı Genelge talimatı doğrultusunda, kooperatifimizce denetlenmeyen 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 ve 2017/2018 iş yıllarına ait Yönetim kurullarının ibralarının görüşülmesi,

7- 31 Ekim 2017 tarih 30226 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Tebliğ doğrultusunda, kooperatifimizin genel kurul toplantılarının iki hesap dönemini (2018/2019 - 2019/2020) kapsayacak şekilde erteleyip birleştirmek suretiyle yapılması hususunun görüşülerek karara bağlanması,

8-Kooperatifimizin çalışma politikası ve stratejilerinin belirlenmesi ve bunların uygulanmasına yönelik yıllık çalışma programları ve gelecek yılların (2018/2019 - 2019/2020) bütçelerinin her yıl için ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanması,

9-2018 Yılı ürünü kabuklu fındık alımı ile ilgili bağlı olduğumuz Birlik tarafından tespit edilen fiyat ve kesinti oranları ile alım esasları hakkında bilgi verilmesi,

10-İhraç edilen, çıkan ve ölen ortakların hesaplarının tasfiye edilebilmesi, gerektiğinde F.T.S. Kooperatifi Anasözleşmenin onsekizinci maddesinin altıncı paragrafındaki hükmün uygulanması için yönetim kuruluna yetki verilmesi,

11- Yönetim kurulu üyelerinin almakta olduğu huzur hakkı ve harcırah gibi parasal haklarının her yıl (2018/2019 - 2019/2020)  için ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanması,

12- T.S.K. Anasözleşmesinin Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi başlıklı 43. maddesinin 1. fıkrası gereğince, Yönetim Kurulu asil üyeliğine Dört (4) kişi, yedek üyeliğine Dört (4) kişinin Dört yıllığına, Birlik Genel kuruluna iştirak edecek Birlik temsilciliği asil üyeliğine İki  (2) kişi, yedek üyeliğine İki (2) kişinin Dört yıllığına seçilmesi,

13- Dilek ve temenniler,

14- Kapanış.    

 Karar verilmiştir.